Hindu shrine/Hega Strauss
Hindu shrine/Helga Strauss
Hindu Shrines/Helga Strauss
Nude Box/Helga Strauss
Panel Screen/Helga Strauss
Altoid tins, mini shrines/Helga Strauss